ข้อสัญญาต้องห้ามในสัญญาเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย (ตอนจบ)

ในคราวก่อนผู้เขียนได้นำเสนอถึงเรื่องที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาซึ่งเป็นองค์กรในหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 (“ประกาศฯ”) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พ.ค.ที่จะถึงนี้ โดยผู้เขียนได้อธิบายถึงลักษณะการประกอบธุรกิจการเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศฯ ฉบับนี้ รวมถึงได้อธิบายถึงสาระสำคัญและเงื่อนไขของข้อสัญญาที่ผู้ให้เช่าจะต้องเขียนระบุไว้ในสัญญาเช่าตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ ในวันนี้ผู้เขียนขอนำรายละเอียดซึ่งเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของประกาศฯ ฉบับนี้มานำเสนอต่อท่าน ได้แก่ ข้อสัญญาต้องห้ามที่ สคบ. กำหนดมิให้ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารตามความหมายของประกาศฯ ฉบับนี้ (ได้แก่ผู้ประกอบการซึ่งมีสถานที่ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป) นำมากำหนดไว้ในสัญญาที่ทำกับผู้เช่าที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคารหลาย ๆ ท่านคงต้องตรวจสอบสัญญาเช่าที่ธุรกิจตนเองใช้อยู่ว่ามีข้อสัญญาข้อใดที่เข้าข่ายจะเป็นข้อสัญญาต้องห้ามตามประกาศฯ ฉบับนี้หรือไม่